Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Tyska: Berlins Kunst und Kulturerbe - Entwicklung und Gestaltung einer Großstadt, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tyska
Ämnesområde Tyska - TY1
  Kurskod   715G33
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för hur Berlin under såväl historisk som modern tid har utvecklats till en storstad och till ett kulturellt centrum i Europa
- beskriva Berlins betydelse i den europeiska och västerländska kulturkontexten
- identifiera och beskriva utvalda diskurser gällande Berlins samtida utveckling
- uttrycka sig i tal och skrift om dessa ämnen på tyska.
Kursinnehåll
Staden Berlins öden under 1900-talet och de minnen av krig, delning och återförening som finns kvar i form av platser, byggnader, monument och muséer gör den till en av Europas mest intressanta storstäder. Berlin är Tysklands och Norra Europas kulturella centrum och är idag dessutom den kanske mest dynamiska staden när det gäller stadsbyggnad och arkitektur i Europa. I Berlin finns ett stort antal muséer, konstsamlingar och gallerier och konstnärer från hela världen, inte minst från de Nordiska länderna, är verksamma i staden.

Med denna bakgrund behandlar kursen aktuella frågor kring stadens och stadsdelarnas utveckling. Konkreta fördjupningsämnen bestäms utifrån aktuella förutsättningar och kan beröra exempelvis gentrifiering, återuppbyggnad, olika former av monument och kulturminnesvård. I kursen erbjuds en studieresa till Berlin där studiebesök till bland annat riksdag, museer och universitet erbjuds, beroende på fördjupningsuppgiften.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självstudier består kursen av föreläsningar, seminarier samt ett projektarbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Under en vecka av kursen erbjuds undervisning på plats i Berlin. Undervisningsspråk: svenska och tyska
Examination
Kursen examineras genom aktivt och obligatoriskt deltagande i undervisningen samt skriftlig och muntlig redovisning av ett projektarbete med anknytning till studieresan. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Tyska steg 3/Tyska 3, områdeskurser enligt Områdesbehörighet 2.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Tyska: Berlins Kunst und Kulturerbe - Entwicklung und Gestaltung einer Großstadt
German: Berlin’s art scene and cultural heritage – developing and interpreting a metropolis
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 715G33      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tyska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-05-22 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.