Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Tyska, nybörjarkurs, del 2, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tyska - TYA
Ämnesområde Tyska - TYA
  Kurskod   715G27
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- klara sig på målspråket i de flesta situationer som kan uppstå på resa i tyskalspråksområden
- förstå tydligt talspråk, även med viss regional färgning, om det rör kända förhållanden
- delta aktivt i samtal om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till vardagslivet
- läsa texter med frekvent vokabulär och med anknytning till vardag och arbete liksom enklare litterär text
- skriva sammanhängande och lättbegriplig text om välkända ämnesområden
- uppvisa grundläggande kunskaper om vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i tyska språkområden
- uppvisa grundläggande kunskaper om grammatiska och fonetiska begrepp.
Kursinnehåll
Delkurs C, 7,5 hp
Momentet omfattar textläsning och språkövningar i form av diskussionsuppgifter samt grammatik- och skrivövningar. Nivån är anpassad för studerande med förkunskaper motsvarande Tyska steg 2.

Delkurs D, 7,5 hp
Momentet omfattar textläsning och språkövningar. Detta innebär läsning av olika sorters texter, såväl skönlitteratur som sakprosa och diskussion av texternas innehållsliga och språkliga aspekter. Dessutom tränas grammatik, ordförråd och olika aspekter av muntlig och skriftlig språkfärdighet.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier ingår grupparbeten utanför schemalagd tid. Schemalagda aktiviteter är föreläsningar, seminarier, lektioner och övningar. Studenterna förväntas delta aktivt, både genom diskussioner och genom skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter i samband med undervisningen.
Examination
Löpande examination av textläsning, muntlig språkfärdighet och realia genom aktivt och obligatoriskt deltagande i undervisningen samt genom referatuppgifter och skrivövningar. Skriftlig tentamen i ordförråd och grammatik.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Tyska B-språk C eller Tyska steg 3 eller Tyska 3. Områdeskurser enligt områdesbehörighet 2. Dispens ges för Engelska B och för sökande med Tyska steg 2/Tyska 2.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Tyska, nybörjarkurs, del 2
German, beginners course, part 2
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 715G27      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tyska - TYA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     TYA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-01-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.