Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Att kommunicera på tyska, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tyska - TYA
Ämnesområde Tyska - TY1
  Kurskod   715G26
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
− med sökerhet uttrycka sig i muntlig på tyska i olika kommunikativa sammanhang
− demonstrera kunskaper och färdigheter i muntlig framställning
− redogöra för tyska språkets användning i olika situationer.
Kursinnehåll
Kursen innehåller praktiska övningar i konversation, argumentation och debatt samt presentationsteknik. Stor vikt läggs vid att träna den muntliga uttrycksförmågan och språkets uttal.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker i form av lektioner, övningstillfällen och grupparbeten. Den studerande förväntas arbeta med självstudier.
Examination
Muntlig redovisning, individuellt och i grupp.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Tyska B-språk C eller Tyska steg 3 eller Tyska 3. Områdeskurser enligt områdesbehörighet 2. Dispens ges för Engelska B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Att kommunicera på tyska
To communicate in German
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LIU2009/00139   Kurskod: 715G26      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tyska - TYA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     TYA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-05-12 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.