Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Berlin und die Berliner Republik – Wege zum neuen Deutschland, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tyska - TYA
Ämnesområde
  Kurskod   715G20
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- visa en god inblick i samhällsutvecklingen och goda kunskaper om de inrikes- och utrikespolitiska förhållandena i Tyskland efter murens fall 1989 och återföreningen 1990.
- uttrycka sig i tal och skrift om dessa ämnen på tyska.
Kursinnehåll
Kursen behandlar den aktuella samhällsutvecklingen med särskilt fokus på Berlin. I kursen ingår en studieresa till Berlin med studiebesök hos riksdag och regering, på museer och på universitet. I samband med resan genomförs ett projekt som redovisas vid ett uppföljningsseminarium.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självstudier består kursen av föreläsningar, seminarier, en studieresa till Berlin samt ett projektarbete.
Examination
Kursen examineras genom aktivt och obligatoriskt deltagande i undervisningen samt skriftlig och muntlig redovisning av ett projektarbete med anknytning till studieresan.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt Sv B/Sv2 B + lägst Tyska C-språk, kurs B alt Tyska steg 3 eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Berlin und die Berliner Republik – Wege zum neuen Deutschland
Berlin and the Berlin Republic: Roads to the New Germany
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 715G20      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tyska - TYA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     TYA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-02-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.