Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Tyska i tal och skrift, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tyska - TYA
Ämnesområde
  Kurskod   715G18
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- tillämpa fonetiska grundbegrepp samt ha kännedom om grundläggande skillnader mellan tyskt och svenskt uttal.
- behärska den tyska formläran och terminologin.
- uttrycka sig i tal och skrift om kända och vardagsnära ämnen.
- redogöra för huvuddragen i talad och skriven standardtyska i texter och föredrag om kända eller allmänna ämnen.
Kursinnehåll
Övningar i att förstå talad och skriven tyska samt träning i egen muntlig och skriftlig produktion. Översiktlig genomgång av den tyska formläran samt av grundbegrepp i allmän och tysk fonetik. Träning i korrekt tysk ljudbildning och intonation.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier ingår grupparbeten utanför schmalagd tid. Schemalagda aktiviteter är föreläsningar, seminarier, lektioner och övningar. Studenterna förväntas delta aktivt, både genom diskussioner och genom skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter i samband med undervisningen.
Examination
Skriftlig examination genom salstentamen i tysk formlära och tysk uttalslära samt löpande examination genom obligatoriska skrivuppgifter och obligatoriskt deltagande i grupparbeten och schemalagda övningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt Sv B/Sv2 B + lägst Tyska C-språk, kurs B alt Tyska steg 3 eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Tyska i tal och skrift
Spoken and Written German
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 715G18      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tyska - TYA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       TYA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-02-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.