Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Modern tysk litteratur, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tyska - TYA
Ämnesområde
  Kurskod   715G15
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för viktiga tendenser i den tyskspråkiga litteraturen under de senaste 30 åren
- analysera och diskutera litteratur på tyska.
Kursinnehåll
Läsning och redovisning av ca 1500 normalsidor modern litteratur och sakprosa. I kursen ingår även att se några tyska filmer och redovisa dessa skriftligt eller muntligt.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier ingår grupparbeten utanför schemalagd tid. Schemalagda aktiviteter är föreläsningar, seminarier, lektioner och övningar. Studenterna förväntas delta aktivt, både genom diskussioner och genom skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter i samband med undervisningen.
Examination
Löpande examination genom aktivt och obligatoriskt deltagande i seminarier samt genom skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig filmredovisning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt Sv B/Sv2 B + lägst Tyska C-språk, kurs B alt Tyska steg 3 eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Modern tysk litteratur, grundkurs
Modern German Literature
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 715G15      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tyska - TYA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     TYA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-02-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.