Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Tyska för yrkeslivet, grundkurs, 60hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tyska - TYA
Ämnesområde Tyska - TY1
  Kurskod   715G08
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- grammatiska och fonetiska grundbegrepp
- vara medvetet om och ha förmåga att redogöra för systematiska grammatiska och fonologiska skillnader och likheter mellan tyskan och svenskan
- behärska tyska språket i tal och skrift
- grundläggande kunskaper om tyskspråkig, främst tysk litteratur samt förmåga att analysera och diskutera sådan litteratur på tyska
- ha goda kunskaper och insikter i de tysktalande ländernas samhällsstruktur, historia och geografi med tyngdpunkt på Berlin
- förtrogenhet med den tyska arbetsplats där praktiken utförts och med där förekommande arbetsuppgifter
- mycket goda kunskaper om det tyska samhälls- , kultur- och yrkeslivet och om det vardagliga livet i Tyskland .
Kursinnehåll
Termin 1:

Introduktionskurs, 7,5 hp
Övningar i att förstå talad och skriven tyska samt träning i egen muntlig och skriftlig produktion. Översiktlig genomgång av den tyska formläran samt av grundbegrepp i allmän och tysk fonetik. Träning i korrekt tysk ljudbildning och intonation.

Skönlitteratur, 7,5 hp
Läsning och redovisning av ca 1500 normalsidor modern litteratur.

Språkfärdighet, 7,5 hp
Tysk syntax (4,5 hp): Systematisk genomgång av den tyska syntaxens grunder. Tillämpningsövningar i form av skrivuppgifter.
Översättning (2,5 hp): Tillämpning i skriftlig form av vokabulär, fraseologi och grammatik genom översättningsövningar till och från tyska.
Uttalsprov (0,5 hp).

Realia med muntlig och skriftlig Redovisning, 7,5 hp
Studium av de tyskspråkiga ländernas kultur och samhällsförhållanden samt deras historia med tonvikt på tiden efter 1870. Huvuddragen i de tyskspråkiga ländernas namngeografi och kulturgeografi med speciell inriktning mot Berlin. Övningar i uttal och muntlig och skriftlig framställning.
Salstentamen (3 hp)
Projektredovisning (4,5 hp)

Termin 2:
Praktik och projekt i Tyskland, 30 hp

Terminen är i sin helhet förlagd till Tyskland och omfattar:
* Sexton veckors handledd företagspraktik med projektarbete
* Undervisning i språk vid Humboldt-universitet i omfattning av 4 timmar/veckan
* En avslutningsvecka som ägnas åt avslutande, sammanfattande undervisning och utvärdering. Inom ramen för detta presenterar varje student sitt projektarbete.
Undervisning/Arbetsformer
Termin 1:
Förutom självständiga studier ingår grupparbeten utanför schemalagd tid. Schemalagda aktiviteter är föreläsningar, seminarier, lektioner och övningar. Studenterna förväntas delta aktivt, både genom diskussioner och genom skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter i samband med undervisningen.

Termin 2:
Under praktikperioden ska studenterna verka i ett kommunikativt sammanhang på en tysk arbetsplats och på så sätt tillämpa och fördjupa de kunskaper som inhämtats både under den första terminen och under den inledande intensivkursen i Tyskland. I samarbete med en personlig handledare förses studenterna löpande med olika uppgifter. Därtill kommer redovisningar och presentationer samt ett större projektarbete som löper över hela praktikperioden och som i slutet av kursen presenteras i både muntlig och skriftlig form.
Examination
Termin 1:
Introduktionskurs: Skriftlig examination genom salstentamen i tysk formlära och tysk uttalslära samt löpande examination genom obligatoriska skrivuppgifter och obligatoriskt deltagande i grupparbeten och schemalagda övningar.
Text: Löpande examination genom aktivt och obligatoriskt deltagande i seminarier samt genom skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig filmredovisning.
Grammatik och språkfärdighet: Salstentamen i tysk grammatik och i översättning. Obligatoriska skrivuppgifter och grupparbeten. Uttalsprov.
Realia: Salstentamen samt skriftlig och muntlig redovisning av projekt.

Termin 2:
Intensivkurs: Muntliga och skriftliga presentationer.
Praktik och projekt: Praktikuppgifter på praktikföretag enligt instruktioner från handledare samt muntlig och skriftlig redovisning av ett projektarbete.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Tyska B-språk C eller Tyska steg 3 eller Tyska 3. Områdeskurser enligt områdesbehörighet 2. Dispens ges för Engelska B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Tyska för yrkeslivet, grundkurs
Professional German, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 715G08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tyska - TYA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     TYA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-10-22 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2012-06-19