Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Tyska 1, kvartsfart, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tyska - TYA
Ämnesområde Tyska - TY1
  Kurskod   715G07
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för grammatiska och fonetiska grundbegrepp i tyska språket
- redogöra för systematiska grammatiska och fonologiska skillnader och likheter mellan tyskan och svenskan
- förstå huvuddragen i talad och skriven standartyska, även i texter och föredrag om komplexa ämnen
- uttrycka sig sammanhängande och utan att göra sig skyldig till störande grammatik- och uttalsfel både om vardagliga och mera komplicerade ämnen
- redogöra för grundläggande kunskaper om tyskspråkig, främst tysk litteratur samt förmåga att analysera och diskutera sådan litteratur på tyska
- redogöra för de tysktalande ländernas samhällsstruktur, historia och geografi samt om det vardagliga livet i dessa länder med tyngdpunkt på Tyskland.
Kursinnehåll
Introduktionskurs, 7,5 hp
Övningar i att förstå talad och skriven tyska samt träning i egen muntlig och skriftlig produktion. Översiktlig genomgång av den tyska formläran samt av grundbegrepp i allmän och tysk fonetik. Träning i korrekt tysk ljudbildning och intonation.

Skönlitteratur, 7,5 hp
Läsning och redovisning av ca 1500 normalsidor modern litteratur.

Språkfärdighet, 7,5 hp
Tysk syntax (4,5 hp): Systematisk genomgång av den tyska syntaxens grunder. Tillämpningsövningar i form av skrivuppgifter.
Översättning (2,5 hp): Tillämpning i skriftlig form av vokabulär, fraseologi och grammatik genom översättningsövningar till och från tyska.
Uttalsprov (0,5 hp).

Realia med muntlig och skriftlig Redovisning, 7,5 hp
Studium av de tyskspråkiga ländernas kultur och samhällsförhållanden samt deras historia med tonvikt på tiden efter 1870. Huvuddragen i de tyskspråkiga ländernas namngeografi och kulturgeografi. Övningar i muntlig och skriftlig framställning.
Salstentamen (3,0 hp)
Projektredovisning (4,5 hp)
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier ingår grupparbeten utanför schemalagd tid. Schemalagda aktiviteter är föreläsningar, seminarier, lektioner och övningar. Studenterna förväntas delta aktivt, både genom diskussioner och genom skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter i samband med undervisningen.
Examination
Introduktionskurs: Skriftlig examination genom salstentamen i tysk formlära och tysk uttalslära samt löpande examination genom obligatoriska skrivuppgifter och obligatoriskt deltagande i grupparbeten och schemalagda övningar.
Text: Löpande examination genom aktivt och obligatoriskt deltagande i seminarier samt genom skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig filmredovisning.
Grammatik och språkfärdighet: Salstentamen i tysk grammatik och i översättning. Obligatoriska skrivuppgifter och grupparbeten. Uttalsprov.
Realia: Salstentamen samt skriftlig och muntlig redovisning av projekt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Tyska B-språk C eller Tyska steg 3 eller Tyska 3. Områdeskurser enligt områdesbehörighet 2. Dispens ges för Engelska B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Tyska 1, kvartsfart, grundkurs
German 1, part-time, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 715G07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tyska - TYA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     TYA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-04-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2012-06-19