Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Tyska, nybörjarkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tyska - TYA
Ämnesområde
  Kurskod   715G04
Mål
Del 1 (1-15 hp)

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

- förmåga att delta i enkla samtal om vardagliga ämnen på tyska
- förmåga att förstå tydligt tal med frekventa fraser och ord med anknytning till personliga förhållanden
- förmåga att tillgodogöra sig innehållet i korta och enkla texter och hitta information i material på enkelt och vardagligt språk
- förmåga att göra sig förstådd i skrift i ämnen av okomplicerat slag exempelvis genom enkla, korta meddelanden
- viss inblick i vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i målspråksområdet

Del 2 (16-30 hp)

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

- förmåga att klara sig på målspråket i de flesta situationer som kan uppstå på resa i målspråksområdet
- förmåga att förstå tydligt talspråk, även med viss regional färgning, om det rör kända förhållanden och egna intresseområden
- förmåga att delta aktivt i samtal om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till vardagslivet
- förmåga att läsa texter med frekvent vokabulär och med anknytning till vardag och arbete liksom enklare litterär text
- förmåga att skriva sammanhängande och lättbegriplig text om välkända ämnesområden och om ämnen av personligt intresse
- grundläggande kunskaper om vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i målspråksområdet
- grundläggande kunskaper om grammatiska och fonetiska begrepp
Kursinnehåll
Del 1

Delkurs A, 7,5 hp
Momentet omfattar textläsning smat muntlig och skriftlig kommunikation med övningar av olika slag på en nivå som inte kräver några förkunskaper i språket. Dessutom ges inblickar i vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i målspråksområdet.

Delkurs B, 7,5 hp
Momentet omfattar fortsatt textläsning samt muntlig och skriftlig kommunikation med övningar av olika slag på en nivå strax över nybörjarnivån samt fortsatta studier av målspråksområdets kultur.

Del 2

Delkurs C, 7,5 hp
Momentet omfattar läsning av text som är anpassad till nivån och språkövningar i form av diskussionsuppgifter samt grammatik- och skrivövningar.

Delkurs D, 7,5 hp
Momentet omfattar textläsning och språkövningar. Detta innebär läsning av olika sorters texter, såväl skönlitteratur som sakprosa och diskussion av texternas innehållsliga och språkliga aspekter. Dessutom tränas grammatik, ordförråd och olika aspekter av muntlig och skriftlig språkfärdighet.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier ingår grupparbeten utanför schemalagd tid. Schemalagda aktiviteter är föreläsningar, seminarier, lektioner och övningar. Studenterna förväntas delta aktivt, både genom diskussioner och genom skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter i samband med undervisningen.
Examination
Delkurs A och B:
Löpande examination av textläsning och muntlig språkfärdighet genom aktivt och obligatoriskt deltagandde i undervisningen. Referatuppgifter och/eller skriftliga inlämningsuppgifter i målspråksområdetets kultur. Skriftlig tentamen i ordförråd och grammatik.

Delkurs C och D:
Löpande examination av textläsning, muntlig språkfärdighet och realia genom aktivt och obligatoriskt deltagande i undervisningen samt genom referatuppgifter och skrivövningar. Skriftlig tentamen i ordförråd och grammatik.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Sv B/Sv2 B + något annat främmande språk på gymnasienivå (lägst motsvarande C-språk, kurs B alt steg 3).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Tyska, nybörjarkurs
German, beginners course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 715G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tyska - TYA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     TYA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-09-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.