Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Tyska 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tyska - TYA
Ämnesområde
  Kurskod   715G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- utföra ett vetenskapligt arbete i form av en undersökning av en begränsad språkvetenskaplig eller litterär frågeställning.
- visa språkvetenskaplig orientering och goda insikter i det tyska språkets grammatik, fonetik, lexikologi och variationsformer.
- demonstrera grundläggande litteraturvetenskaplig orientering, vidgade kunskaper om de tyskspråkiga ländernas litteratur.
- behärska tyska i tal och skrift med i huvudsak korrekt grammatik, gott ordförråd och med korrekt ljudbildning och intonation.
Kursinnehåll
Specialarbete (15 hp)
En introduktionskurs i författande av specialarbeten. Självständig undersökning av en avgränsad språklig eller litterär frågeställning. Redovisning i form av en uppsats om ca 25-35 maskinskrivna sidor. Uppsatsen skall uppfylla elementära krav vad gäller redovisning av primär- och sekundärmaterial och skall försvaras vid ett seminarium. I kursen ingår också opposition på en annans specialarbete.

Tysk språkvetenskap och grammatikteori (5 hp)
Några olika grammatikmodeller och deras tillämpning på tyska. Grundligare studium av tysk grammatik med särskilt beaktande av konstrastivt viktiga moment.Grundligare studium av den konstrastiva fonologin och fonetiken, av lexikologi och lexikografi, av tyskans variationsformer. De viktigaste grunderna i semantiken och pragmatiken och deras tillämpning på tyskan.

Litteraturvetenskap och tyskspråkig litteratur (5 hp)
Introduktion i några litteraturvetenskapliga analys-metoder och deras tillämpning på tyskspråkiga litterära texter. Grundligare kännedom om den tyskspråkiga litteraturhistoria från begynnelsen till våra dagar. Läsning av litterära verk till ett omfång av ca 1500 sidor (alt ett visst antal litterära verk).

Språkfärdighet (5 hp)
Praktiska grammatiska, skriftliga och muntliga övningar av mer avancerat slag för att nå en säker behärskning av den grammatiska strukturen och av idiomatiskt språkbruk, avsevärt utökat ordförråd och betydande talfärdighet med korrekt ljudbildning och intonation.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier ingår grupparbeten utanför schemalagd tid. Schemalagda aktiviteter är föreläsningar, seminarier, lektioner och övningar. Studenterna förvänta delta aktivt, både genom diskussioner och genom skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter i samband med undervisningen.
Examination
Specialarbete: utarbetande av en självständig vetenskaplig undersökning och presentation och försvar av denna vid ett seminarium samt genomförande av opposition på en annan students arbete.
Tysk språkvetenskap och grammatikteori: skriftlig salstentamen samt muntligt referat.
Litteraturvetenskap: skriftlig salstentamen samt aktivt deltagande i litteraturexaminatorier.
Språkfärdighet: skriftlig salstentamen i översättning, skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i muntliga övningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Tyska, grundkurs samt genomgången Tyska, fortsättningskurs med minst 22,5 hp godkända inkl språkfärdighetsprov.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Tyska 3, fördjupningskurs
German 3
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 715G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tyska - TYA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     TYA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-02-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.