Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Tyska 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tyska - TYA
Ämnesområde
  Kurskod   715G02
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- tillämpa olika varianter av talad och skriven tyska samt att uttrycka sig på tyska i tal och skrift i olika kommunikativa situationer
- grammatisk terminologi och förstå skillnader mellan svensk och tysk syntax
- identifiera avvikelser från den språkliga normen.
- visa kunskaper om det tyska språkets historia och om tyskspråkig litteratur från olika epoker liksom om det samhälle och den kultur, som var dess förutsättning.
- diskutera och analysera tysk litteratur och till viss del även andra kulturella företeelser.
- redogöra för grundläggande referenslitteratur och de viktigaste språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga facktidskrifterna.
- grundläggande kunskaper i vetenskaplig metod och presentation.
Kursinnehåll
Grammatik och språkfärdighet, 7,5 hp
Fördjupade studier av tysk satsstruktur/syntax, ordbildning samt översättning. Tillämpningsövningar i talad och skriven tyska.

Tysk språk- och litteraturhistoria, 7,5 p.
- Studium av huvuddragen i det tyska språkets historiska utveckling med tonvikt på kontrastivitet i förhållande till svenskan; ordförrådets struktur, tyskans nutida utbredning och dialekter; utvecklingstendenser i modernt språkbruk.
- Studium av den tyska litteraturens historia från upplysningen och framåt.

Textkurs, 7,5 hp
En fördjupad genomgång och analys av ett mindre antal litterära verk med stor betydelse för den moderna litteraturens utveckling i det tyskspråkiga området.

Språklig textanalys och språkvetenskaplig metod, 7,5 hp
- Studium av grammatik och ordförråd i tysk sakprosa med särskilt tonvikt på jämförelser med svenskan.
- Introduktion till språkvetenskaplig metod och övning i att formulera och behandla en vetenskaplig frågeställning .
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier ingår grupparbeten utanför schemalagd tid. Schemalagda aktiviteter är föreläsningar, seminarier, lektioner och övningar. Studenterna förvänta delta aktivt, både genom diskussioner och genom skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter i samband med undervisningen.
Examination
- Grammatik och språkfärdighet: Skriftlig examination genom salstentamen i tysk syntax och i översättning samt löpande examination genom skriftliga inlämningsuppgifter och obligatoriskt deltagande i grupparbeten och schemalagda övningar.
- Tysk språk- och litteraturhistoria: Skriftlig examination genom en salstentamen i språkhistoria och en salstentamen i litteraturhistoria, löpande examination genom skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter. Individuellt muntligt slutprov på några representativa texter som väljs ut i samråd med examinator.
- Text: löpande examination genom aktivt och obligatoriskt deltagande i semiarier samt genom skriftliga inlämningsuppgifter. I kursen ingår också att se fyra tyska filmer som redovisas muntligt eller skriftligt.
- Språklig textanalys och språkvetenskaplig metod: Referatuppgifter och hemtentamen i språklig textanalys samt projektarbete i språkvetenskaplig metod.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Tyska, grundkurs med minst 15 hp godkända.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Tyska 2, fortsättningskurs
German 2
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 715G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tyska - TYA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     TYA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-02-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.