Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Magisterkurs i tyska, 60hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tyska
Ämnesområde Tyska - TY1
  Kurskod   715A03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- redogöra för centrala begrepp och inriktningar inom tysk språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod,
- med djup förståelse och ur olika perspektiv genomlysa och systematiskt integrera kunskaper i tysk språk- och/eller litteraturvetenskap,
- söka aktuell forskning inom tysk språk- och litteraturvetenskap,
- tolka och kritiskt värdera aktuell forskning såväl gällande teoretiska och metodologiska ansatser som vedertagna normer för vetenskapliga skrivtraditioner,
- kritiskt jämföra och tillämpa ett urval språk- och litteraturvetenskapliga metoder,
- självständigt och med utvecklad analytisk och kritisk förmåga planera och genomföra en kvalificerad och samhällsrelevant studie inom tysk språk- eller litteraturvetenskap,
- använda relevant forskning för att utveckla och problematisera en egen forskningsbar frågeställning,
- på ett vetenskapligt godtagbart sätt utvärdera och argumentera för egna val, med hänsyn tagen till teoretiska, metodologiska och forskningsetiska överväganden,
- konsekvent följa vedertagen språk- eller litteraturvetenskaplig skrivtradition med avseende på struktur samt citat- och källhantering,
- genomföra en kritisk granskning av ett vetenskapligt arbete, med avseende på både innehåll och form, samt leda en vetenskaplig diskussion om detsamma,
- använda ett för vetenskapliga texter korrekt, och till stilen lämpligt, tyskt språk,
- på klar och tydlig situationsanpassad tyska muntligt diskutera egna slutsatser samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.
Kursinnehåll
Delkurs 1: Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Delkurs 2: Akademiskt skrivande på avancerad nivå, 7,5 hp
Delkurs 3: Tillämpad teori och metod, 7,5 hp
Delkurs 4, 7,5 hp
Delkurs 5, 7,5 hp
Delkurs 6, 7,5 hp
Delkurs 7: Magisteruppsats, 15 hp

Delkurs 1: Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Delkursen behandlar ett urval av språk- och litteraturvetenskapliga teoretiska och metodologiska begrepp och perspektiv. Studenten söker efter aktuell forskning som representerar dessa, samt tolkar och utvärderar dem med utgångspunkt i hur de kan användas inom språk- och litteraturvetenskaplig forskning.

Delkurs 2: Akademiskt skrivande på avancerad nivå, 7,5 hp
Studenten utvecklar sitt vetenskapliga skrivande och kritiska förhållningssätt dels genom att analysera och diskutera konkreta exempel på akademiskt skrivande inom språk- och litteraturvetenskap, dels genom en egen skrivuppgift på tyska inom ett av dessa områden.

Delkurs 3: Tillämpad teori och metod 7,5 hp
Studenten väljer i samråd med examinator någon eller några språk- eller litteraturvetenskapliga teorier och metoder att fördjupa sig i.

Delkurs 4, 5 och 6 väljs ur ämnet Tyskas uppsättning av färdiga läskurser och instuderas på egen hand. Dessa kan även i samråd med examinator sättas samman individuellt efter studentens särskilda intresseinriktning eller väljas ur det befintliga utbudet delkurser på avancerad nivå inom ämnet Tyska vid LiU eller annat lärosäte.

Delkurs 7: Magisteruppsats, 15 hp
Utifrån språk- eller litteraturvetenskapliga frågeställningar utför studenten en fördjupad, självständig forskningsuppgift inom tysk språk- eller litteraturvetenskap. Till grund för arbetet ligger teorier och metoder med anknytning till arbetets forskningsområde. Resultatet presenteras skriftligt och försvaras vid ett seminarium där det också ingår att sammanfatta, analysera, bedöma och diskutera ett annat självständigt arbete än det egna.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av seminarier, handledning och självstudier.
Examination
Delkurserna examineras muntligt, muntligt med skriftligt underlag, genom inlämningsuppgifter och hemtentamen. Examination av det självständiga arbetet sker genom framläggande och försvar av det egna arbetet samt opposition. Övrig information om examinationens form och innehåll finns i kursens studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Tyska, grundkurs och fortsättningskurs samt genomgången Tyska, fördjupningskurs med minst 22,5 hp godkända (eller motsvarande), inklusive uppsatsen. Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Magisterkurs i tyska
Master’s Course in German
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 715A03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tyska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  Avancerad       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-03-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.