Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Professionell tysk kommunikation på avancerad nivå, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tyska - TYA
Ämnesområde Tyska - TY1
  Kurskod   715A02
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i något akademiskt ämne och mycket goda färdigheter i tyska (akademiska studier i tyska omfattande minst 60 hp eller tyskstudier i kombination med en längre utlandsvistelse alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt).
Utöver ovan nämnda krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Professionell tysk kommunikation på avancerad nivå
Schweden: Sprache, Kultur und Gesellschaft
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr:   Kurskod: 715A02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tyska - TYA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     TYA   HU