Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Tyska 4, avancerad kurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tyska - TYA
Ämnesområde
  Kurskod   715A01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- visa kunskap om de moderna europeiska språkens och den moderna europeiska litteraturens framväxt
- demonstrera fördjupande kunskaper i det tyska språket och om tysk lingvistik och litteraturvetenskap
- självständigt genomföra och skriftligen redovisa en språk- eller litteraturvetenskaplig undersökning.
Kursinnehåll
Språk och kultur i Europa, 7,5 hp
Kursen ger en jämförande och historisk översikt över de moderna europeiska språkens och den moderna europeiska litteraturens framväxt, inbördes förhållanden och särart. Språkliga företeelsers samband med kulturella och sociala kontexter betonas, liksom aktuell teoribildning och metodologi inom området.

Fördjupningskurs, 7,5 hp
Ämnesfördjupning med inriktning på språk-, litteratur- och kulturvetenskapliga problem, baserad på textstudier.

Uppsats, 15 hp
Självständigt genomförande av en språk- eller litteraturvetenskaplig forskningsuppgift som redovisas i en uppsats. I kursen ingår även att försvara den egna uppsatsen vid ett ventliationsseminarium samt att ge opposition på en annan uppsats.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och enskild handledning. Deltagande i sådan undervisning är obligatorisk. Bland fördjupningskurserna förekommer att den studerande tillägnar sig stoffet på egen hand (läskurs).
Examination
Språk och kultur i Europa samt Fördjupningskurs: Muntliga och skriftliga redovisningsuppgifter.
Uppsats: Utarbetande av skriftlig uppsats och försvar av denna vid ventilationsseminarium samt opposition på en annan students uppsats.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Tyska, grundkurs, Tyska, fortsättningskurs och samtliga läskurser på Tyska, fördjupningskurs med undantag för Språkfärdighet, samt att uppsatsen på fördjupningsnivå är avslutad eller att uppsatshandledaren intygar att den kommer att avslutas inom en mycket snar framtid.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Tyska 4, avancerad kurs
German, advanced level
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 715A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tyska - TYA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     TYA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-03-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.