Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska för studier och yrkesliv: Textkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska - SV1
Ämnesområde
  Kurskod   714G54
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Den sökande skall ha grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige inklusive godkända kunskaper i svenska (SvB/Sv3, SvaB/Sva3 eller motsv, t ex godkänt TISUS).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska för studier och yrkesliv: Textkurs
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr:   Kurskod: 714G54      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska - SV1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SV1   HU