Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Forn-ORD 13. Artefaktnamn. Från Rejmyre till Mormorsgruvan, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket
Ämnesområde Svenska - SV1
  Kurskod   714G53
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för relevant litteratur inom området artefaktnamn
- redogöra för det viktigaste källmaterialet inom området samt dess karaktär och användbarhet
- tillämpa relevant metodik inom denna del av modern namnforskning.
Kursinnehåll
Kursen behandlar namn som benämner av människan konstruerade artefakter såsom broar, hamnar, gruvor, gravhögar, kolbottnar m.m. Namnens ibland artificiella karaktär har gjort att de ofta förbisetts i forskningen. Namnen visar sig vid närmare studium ofta ha en funktion som kallas ”mnemotechnic tags”, som kan översättas till minnesknappar, och som bevarar historisk information om platserna. Inte sällan utgör dessa platser; gruvor, hyttruiner, övergivna vägar och järnvägar, forngravar m.m., stommen i bygdens/Östergötlands identitet.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier och exkursion. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och genom en skriftlig rapport. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Grundläggande behörighet.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Forn-ORD 13. Artefaktnamn. Från Rejmyre till Mormorsgruvan
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 714G53      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-06-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.