Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Schweden: Geschichte, Kultur und Gesellschaft, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Inget ämne
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   714G52
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för och diskutera likheter och skillnder i svenskt och tyskt kulturliv
- diskutera och jämföra olika genrer inom tysk och svensk litteratur
- diskutera och jämföra svensk och tysk syn på välfärdsamhället avseende på samhällsstruktur, politiskt system och utbildningssystem.
Kursinnehåll
Föreläsningar och seminarier på tyska om kultur och samhällsliv i Sverige med inriktning på:
- kulturella skillnader mellan Sverige och det tyskspråkiga området
- samhällsstrukturer och politiskt system
- välfärdssamhälle
- historia
- litteratur
- utbildningssystem
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Närvaro är obligatorisk. Självstudier är nödvändiga komplement till undervisningen. Undervisningsspråk: tyska och svenska.
Examination
Examination sker dels fortlöpande inom ramen för undervisningen, dels vid slutet av kursen i form av en seminarieuppsats inom kultur och samhällsliv. Detaljerad information om examination återges i kursens studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Goda kunskaper i tyska: tyska som modersmål alternativt goda kunskaper i tyska (akademiska studier i tyska omfattande minst 30 hp eller motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Schweden: Geschichte, Kultur und Gesellschaft
Schweden: Geschichte, Kultur und Gesellschaft
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 714G52      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Inget ämne          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.