Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Text och läsning i skola och samhälle, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket
Ämnesområde Svenska - SV1
  Kurskod   714G51
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- definiera och ange skillnader mellan olika texttypers uppbyggnad, innehåll och stil,
- analysera olika texttyper tagna ur för samhället vanliga sammanhang,
- diskutera betydelsen av läsförståelse och textmedvetenhet,
- redogöra för teoretiska modeller som beskriver samspelet mellan kontext, text och läsare.
Kursinnehåll
Kursen behandlar teorier om funktionell textanalys och läsning. I kursen tas olika texter upp från skola och samhälle och dekonstrueras med hjälp av olika textanalytiska verktyg. Kursen problematiserar texters uppbyggnad utifrån tre metastrukturer: Vad vill skribenten säga, hur är texten uppbyggd, hur talar texten till sin läsare? Kursen behandlar faktorer som kan ge problem med läsförståelse samt redskap för uppövande av läsförståelse. Begrepp som literacy, textmedvetenhet, textrörlighet, inferenser, framställningsformer, stil och kontext är centrala.
Genom att göra strukturerade analyser får den studerande ökad textmedvetenhet, verktyg för kritisk granskning, bedömning och värdering av texter.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, muntliga och skriftliga övningsuppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig tentamen, muntliga och skriftliga redovisningar och genom aktivt deltagande i seminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Engelska B/Engelska 6. Områdeskurser enligt områdesbehörighet 2.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Text och läsning i skola och samhälle
Text analysis and reading in school and society
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 714G51      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-04-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.