Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska språket 3, Nordiska språk i ett modernt perspektiv, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket
Ämnesområde Svenska - SV1
  Kurskod   714G49
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
− redogöra för begreppet tillämpad språkvetenskap,
− beskriva den tillämpade språkvetenskapens problem och möjligheter,
− redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp,
− beskriva olika metoder för insamling och analys av data i syfte att besvara språkvetenskapliga frågeställningar,
− argumentera för och emot val av metoder för att besvara en specifik frågeställning,
− presentera resultaten av en individuellt genomförd empirisk undersökning i form av en språkligt korrekt uppsats författad i överensstämmelse med gängse vetenskapliga normer,
− kritiskt granska ett vetenskapligt arbete,
− redogöra för svenskans grannspråk: de nordiska språken och de officiella minoritetsspråken,
− med god precision jämföra svenskan med några av svenskans grannspråk med avseende på alfabet och lexikon samt fonetiska, grammatiska och pragmatiska aspekter,
− redogöra för väsentliga begrepp inom flerspråkighet och språkkontakt.
Kursinnehåll
Introduktion i tillämpad språkvetenskap
I denna delkurs introduceras studenten i begreppet tillämpad språkvetenskap och ger exempel på hur språkvetenskapliga metoder och frågeställningar kan vara relevanta ur ett samhällsperspektiv. Delkursen behandlar på vilka sätt och i vilka sammanhang en språkvetares kunskaper kan komma till nytta i samhället.

Språkvetenskaplig metod
Teoretisk och praktisk grund för arbete med olika språkvetenskapliga metoder för insamling och analys av data som kan besvara frågeställningar av olika karaktär. Insamling och analys diskuteras med utgångspunkt i vilken typ av data som bäst kan besvara en viss frågeställning. Grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp introduceras. Studenten ges också möjlighet att fördjupa sig inom den typ av metod som kan komma till användning i uppsatsarbetet.

Uppsatskurs
I denna delkurs väljer studenten ett språkvetenskapligt område och genomför en empirisk studie utifrån en väl avgränsad frågeställning. I kursen ingår både att göra undersökningen och att författa en uppsats om de resultat som framkommer. Denna uppsats granskas och diskuteras vid ett seminarium, där författaren också ger respons på en annan students uppsats (opposition).

Språk i Norden
I denna delkurs ska studenten inhämta kunskap om svenskans grannspråk: de nordiska språken och deras gemensamma band, de språk som räknas som officiella svenska minoritetsspråk liksom om språkkontakt med invandrarspråk.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, muntliga och skriftliga övningsuppgifter, vilket förutsätter goda förberedelser i form av självstudier.
Examination
Delkurserna examineras genom skriftlig hemtentamen samt muntliga och skriftliga redovisningar. Uppsatsen läggs fram vid ett seminarium, då respektive respondent också ska opponera på en annan students uppsats. Övrig information om examinationens form och innehåll finns i kursens studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs 30 hp godkänt på Svenska språket 1: Det moderna språksamhället samt genomgången Svenska språket 2: Språksamhällets utveckling, 30 hp - med minst 22 hp godkända inklusive Språkvetenskaplig litteraturstudie.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska språket 3, Nordiska språk i ett modernt perspektiv, fördjupningskurs
Swedish language 3. Nordic languages from a modern perspective
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 714G49      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2017-02-03 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.