Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska språket 2, Språksamhällets utveckling, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket
Ämnesområde Svenska - SV1
  Kurskod   714G48
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
− beskriva hur textanalytiska redskap kan användas på olika professionella och vetenskapliga texter,
− redogöra för grundprinciperna för professionell och vetenskaplig kommunikation,
− genomföra en vetenskaplig litteraturstudie,
− genomföra och redovisa en vetenskaplig litteraturstudie,
− använda grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i presentationsteknik,
− beskriva språksamhällets utveckling från vikingatid till modern tid,
− förklara hur skriftspråkliga normer uppstår och utvecklas,
− i teori och praktik visa förtrogenhet med gällande normer för språkets korrekthet,
− redogöra för människans språkutveckling från barndom till ålderdom,
− redogöra för läs- och skrivsvårigheter samt talsvårigheter av olika slag.
Kursinnehåll
De sex delkurser som tillsammans utgör kursen Språksamhällets utveckling är:

Professionell kommunikation i tal och skrift (5 hp)
Under denna delkurs behandlar studenten professionell kommunikation och studerar också exempel på akademiska texter, instruktioner för hur sådana texter ska skrivas, samt övar på att skriva vetenskaplig sakprosa. Grundläggande principer för kamratrespons behandlas. Delkursen innehåller också en introduktion i presentationsteknik.

Språkvård och språkriktighet (5 hp)
Inom denna delkurs får studenten behandla frågor om språkets normering, korrekthet och språkvård. Delkursen lägger särskilt fokus på vad som gör att vi idag uppfattar en text som språkligt korrekt.

Språkande från barndom till ålderdom (5 hp)
Under denna delkurs får studenten studera hur människans språkutveckling tar sig uttryck från barndom till ålderdom. I delkursen behandlas både den normala utvecklingsgången och svårigheter av olika slag (läs- och skrivsvårigheter, afasi och andra språkstörningar). Även svenska som andraspråksinlärarens utmaningar diskuteras.

Litteratursökning och forskningsmetodik (3 hp)
Inom denna delkurs definierar studenten det område som ska undersökas inom ramen för uppsatskursen. Genom såväl teoretiska genomgångar som praktiska övningar behandlas litteratursökning och grundläggande forskningsmetodik.

Språkvetenskaplig uppsats (7 hp)
Under denna delkurs skriver studenten en uppsats inom ett för kursen relevant område. Området väljs i samråd med läraren. I kursen ingår handledning i grupp och enskilt liksom responsarbete i studentgruppen. Kursen avslutas med ett seminarium där uppsatsen behandlas.

Svenska språkets ursprung och utveckling (5 hp)
I denna delkurs studerar studenten hur svenska språketutvecklats från vikingatidens runristningar via medeltidens lagtexter och handtryckta böcker till nutidens digitaliserade texter. Delkursen vidareutvecklar perspektiven på textanalys från föregående kurs genom att visa hur spår från historisk tid finns kvar i senare tiders texter på olika sätt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, muntliga och skriftliga övningsuppgifter, samt förutsätter goda förberedelser i form av självstudier.
Examination
Delkurserna examineras genom skriftliga tentamina (främst hemtentor), skriftliga och muntliga redovisningar, studentaktivt deltagande i seminarier, granskning och försvar av B-uppsats. Övrig information om examinationens form och innehåll finns i kursens studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs genomgången Svenska språket 1: Det moderna språksamhället, 30 hp - med minst 20 hp godkända eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska språket 2, Språksamhällets utveckling, fortsättningskurs
Swedish language 2. Language Society Development
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 714G48      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-06-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.