Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska språket 1: Det moderna språksamhället, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket
Ämnesområde Svenska - SV1
  Kurskod   714G47
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
− redogöra för området språk, språkande och kontext,
− redogöra för relationen mellan språkets formella och sociala aspekter,
− använda resurser i form av bibliotek, databaser och för professionella skribenter relevant språknormerande litteratur,
− redogöra för svenska språkets uppbyggnad med fokus på ordklasser, fonetik, morfologi, satsgrammatik och textgrammatik,
− definiera och ange skillnader mellan olika texttypers uppbyggnad, innehåll och stil,
− redogöra för och analysera analysmodeller för texter från professionella kontexter,
− redogöra för teoretiska modeller som beskiver samspelet mellan kontext och text,
– skriva språkligt korrekt sakprosatext.
Kursinnehåll
De sex delkurser som tillsammans utgör kursen Det moderna språksamhället 30 hp är

1. Språkande i vardag och arbete (3 hp)
I denna delkurs introduceras studenten i området språk, språkande och kontext. Ett antal autentiska texter och samtal studeras, analyseras och diskuteras med utgångspunkt i frågor som rör texters villkor, förutsättningar och sammanhang.

2. Språkvetenskapliga verktyg (3 hp)
I denna delkurs möter studenten och tar del av de för språkvetare relevanta resurser, som bibliotek, databaser, lexikon och språknormerande litteratur. Normativ språkriktighet och språkvård diskuteras.

3. Svenska språkets byggstenar (9 hp)
I denna delkurs studerar studenten i språkets uppbyggnad och den skriftspråkliga svenska grammatiken med fokus på ordklasser, morfologi, satsgrammatik och grundläggande textgrammatik.

4. Textens byggstenar (4 hp)
I denna delkurs fördjupar studenten i hur skrivna texter byggs upp och hur de kan analyseras utifrån olika perspektiv.

5. Språkandets förutsättningar (7 hp)
I denna delkurs studerar studenten i olika teoretiska perspektiv på de förutsättningar som samspelar med texter och samtal. Faktorer som ålder, kön, klass och regional hemvist presenteras och diskuteras, men också det faktiska språkandets tid, plats (i vid bemärkelse), medium och syfte.

6. Tillämpad textanalys (4 hp)
I denna delkurs återvänder studenten till de texter och analysmetoder som tas upp i den första och fjärde delkursen. Med utgångspunkt i de teoretiska perspektiv och praktiska metoder som presenterats under kursen genomförs grundliga och fördjupade och analyser av sakprosa.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, muntliga och skriftliga övningsuppgifter, samt förutsätter goda förberedelser i form av självstudier.
Examination
Delkurserna examineras genom skriftliga tentamina (salstentor, hemtentor och skriftliga redovisningar), muntliga redovisningar och genom att studenten aktivt deltar i obligatoriska seminarier och gruppövningar. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Övrig information om examinationens form och innehåll finns i kursens studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Engelska B/Engelska 6. Områdeskurser enligt områdesbehörighet 2.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska språket 1: Det moderna språksamhället, grundkurs
Swedish: Modern language in modern society
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 714G47      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-04-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2015-10-04