Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska för studier och yrkesliv, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket
Ämnesområde Svenska som andra språk - SS1
  Kurskod   714G42
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- på egen hand skriva vanliga svenska brukstexter,
- på egen hand delta i olika talsituationer,
- uppvisa fördjupade kunskaper om svenskans struktur,
- redogöra för svenskans uttrycksmöjligheter och språkliga varianters funktion i olika situationer och på egen hand vidareutveckla dessa kunskaper och färdigheter.
Kursinnehåll
Muntlig språkfärdighet (7,5 hp)
Den muntliga språkfärdighetsdelen av kursen innehåller momenten:
- färdighetsövningar i svenskt uttal och svensk satsmelodi,
- övningar i presentationsteknik, argumentationsteknik och diskussionsinlägg,
- hörförståelseövningar.

Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)
Den skriftliga språkfärdighetsdelen av kursen innehåller momenten:
- svenska skriv- och stavningsregler,
- grammatik,
- ordkunskapsövningar och fraseologi,
- egen skriftlig produktion såsom sammandrag, argumenterande texter, redogörelser och instruktioner.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och seminarier. De studerande måste förbereda sig inför dessa föreläsningar, lektioner och seminarier. Närvaro är obligatorisk på kursen. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationen sker i form av fortlöpande muntlig och skriftlig prövning samt skriftlig sluttentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Den sökande skall ha annat modersmål än svenska samt grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige inkluderande godkända kunskaper i svenska (SvB/Sv3 eller motsv, t ex godkänt TISUS) samt godkända kunskaper i engelska (Eng A/Eng 6 eller motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska för studier och yrkesliv
Swedish for Foreign Students, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 714G42      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-04-30 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2014-01-20