Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska för utländska studenter, nivå A2, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket
Ämnesområde Svenska som andra språk - SS1
  Kurskod   714G38
Mål
Efter slutförd kurs ska studenten behärska svenska språket på nivå A2, enligt Europarådets gemensamma referensram för språk.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

• förstå meningar och vanliga uttryck som rör omedelbara behov (t.ex. mycket grundläggande information om individ och familj, inköp, lokal geografi, sysselsättning),
• kommunicera i enkla och rutinmässiga sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information,
• i enkla termer beskriva delar av sin egen bakgrund, sin närmaste omgivning samt förhållanden inom områden som rör omedelbara behov.
Kursinnehåll
Text
Studium av texter som är anpassade till nivån och som används som utgångspunkt för läs- och hörförståelseövningar, för systematisk ordförrådsträning och som basis för muntliga och skriftliga uppgifter.

Muntlig språkfärdighet
Träning i hörförståelse, uttal och muntlig kommunikation.

Grammatik och skriftlig språkfärdighet
Studium av grundläggande svensk grammatik med fokus på formlära. Övningar i skriftlig produktion.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen genomförs i form av lektioner, seminarier och övningar.
De olika kursmomenten är till stor del integrerade. Självstudier är nödvändiga komplement till undervisningen. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker fortlöpande inom ramen för undervisningen samt vid slutet av kursen i form av en skriftlig och en muntlig tentamen. Detaljerad information om examinationen finns i kursens studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kursen är avsedd för ERASMUS-studenter och andra avtalsstudenter inom filosofiska fakulteten som har genomgått kursen Svenska för utländska studenter, nivå A1, 7,5 hp eller har motsvarande kunskaper i svenska (nivå A1 enligt den Gemensamma europeiska referensramen för språk).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska för utländska studenter, nivå A2
Swedish for Foreign Students, Level A2
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2012-00556   Kurskod: 714G38      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-10-12 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.