Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Forn-ORD 7. Från Rök till Vadstena, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket
Ämnesområde Svenska - SV1
  Kurskod   714G35
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra översiktligt för den svenska språkutvecklingen från vikingatid till medeltid
- använda aktuella källor och hjälpmedel
- läsa, förstå och kommentera utvalda texter
- sätta in dem i ett kulturhistoriskt sammanhang.
Kursinnehåll
Kursen omfattar studiet av runskriften, Nordens äldsta skrivsystem som var i bruk längre än det nuvarande.
Fokus ligger på tiden när runorna ersattes av latinska bokstäver.
Kursen behandlar skrivsystemets kamp, som också var kampen mellan två olika kulturer: den fornärvda, hedniska och den nya, kristna, europeiska.
Kursen ger inblickar i ett omvälvande skede av vår kulturhistoria, där Östergötland på många sätt befinner sig i centrum.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och exkursion. Därutöver ska den studerande bedriva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och hemtentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Forn-ORD 7. Från Rök till Vadstena
Nordic Words 7. From Rök to Vadstena
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 714G35      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-10-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.