Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska språket för yrkesverksamma med annat modersmål än svenska, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   714G26
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- producera talad svenska i vardagsnära situationer med anknytning till både yrkesverksamhet och privatliv,
- använda ett för dessa situationer relevant ordförråd,
- producera enkla texter på svenska.
Kursinnehåll
Kursen har inriktning på praktisk språkanvändning i vardagsnära situationer, såväl i privata som i arbetsrelaterade sammanhang. Undervisningen sker i stor utsträckning i form av handledning enskilt och/eller i smågrupper, vilket möjliggör långtgående individualisering.

I kursen ingår textläsning, muntliga övningar och skrivträning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgörs av seminarier, gruppövningar och handledning individuellt eller i grupp. Kursen förutsätter även ett stort mått av självstudier.
Examination
Examination sker genom muntliga och skriftliga redovisningar i samband med kurstillfällena.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Studenterna ska ha ett annat modersmål än svenska. Kursen kräver grundläggande behörighet med undantag för kravet på svenska.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska språket för yrkesverksamma med annat modersmål än svenska
Swedish Language Course for Employees with a Different Mother Tongue than Swedish
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LU2009/00139   Kurskod: 714G26      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     ÖÄA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2009-04-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.