Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska för utländska studenter, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   714G19
Mål
Efter slutförd kurs ska den studerande
- visa sådana färdigheter i skriftlig behandling av svenska språket att den på egen hand kan skriva vanliga svenska brukstexter,
- ha kunskaper i muntlig färdighet att den på egen hand kan delta i olika talsituationer,
- ha fördjupade kunskaper om svenskans struktur,
- ha en sådan kännedom om svenskans uttrycksmöjligheter och språkliga varianters funktion i olika situationer att den på egen hand kan vidareutveckla dessa kunskaper och färdigheter.
Kursinnehåll
Muntlig språkfärdighet (7,5 hp)
Den muntliga språkfärdighetsdelen av kursen innehåller momenten:
- färdighetsövningar i svenskt uttal och svensk satsmelodi,
- övningar i presentationsteknik, argumentationsteknik och diskussionsinlägg,
- hörförståelseövningar.

Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)
Den skriftliga språkfärdighetsdelen av kursen innehåller momenten:
- svenska skriv- och stavningsregler,
- grammatik,
- ordkunskapsövningar och fraseologi,
- egen skriftlig produktion såsom sammandrag, argumenterande texter, redogörelser och instruktioner.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och seminarier. De studerande måste förbereda sig inför dessa föreläsningar, lektioner och seminarier. Närvaro är obligatorisk på kursen.
Examination
Examinationen sker i form av fortlöpande muntlig och skriftlig prövning samt skriftlig sluttentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Den sökande skall ha annat modersmål än svenska samt grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige inkluderande godkända kunskaper i svenska (SvB/Sv 2B eller motsv, t ex godkänt TISUS) samt godkända kunskaper i engelska (Engelska A eller motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska för utländska studenter, grundkurs
Swedish for foreign students
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 714G19      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-10-05 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.