Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
ORD-kurs 3. Ortnamn, runor, dialekter. Dialekter, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket - SVE
Ämnesområde
  Kurskod   714G16
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- definiera begreppet dialekt
- redogöra för huvuddragen i den moderna dialektforskningens historia
- redogöra för de svenska dialekternas indelning och de särdrag som kännetecknar de olika dialektgrupperna
- beskriva skillnaden mellan språk, dialekter och regionalt färgade standardspråk.
Kursinnehåll
Kursen behandlar de svenska dialekterna, deras ursprung, historiska framväxt och nutidautveckling. Dialektforskningen, dess mål, medel och metoder genom tiderna, presenteras och diskuteras. De svenska dialektområdena gås igenom och belyses med hjälp av illustrativa texter och inspelningar. Utblickar görs fortlöpande mot övriga Norden och Europa och särskild uppmärksamhet riktas mot östgötskans dialektgeografiska ställning i brytpunkten mellan götamål och sveamål.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier av kurslitteratur och arbete med övnings- och examinationsuppgifter förekommer grupparbete utanför schemalagd tid. Schemalagda aktiviteter är föreläsningar/lektioner.
Examination
Kursen examineras genom muntlig presentation och hemtentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
ORD-kurs 3. Ortnamn, runor, dialekter. Dialekter
ORD-course 3. Place namnes, Dialects, Runes. Dialects
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 714G16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket - SVE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SVE   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-11-12 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.