Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska språket och samhället, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket - SVE
Ämnesområde
  Kurskod   714G12
Mål
Efter slutförd kurs ska den studerande kunna
- redogöra för det svenska språkets uttrycksmöjligheter, både i skrift och i muntlig framställning, särskilt med avseende på språkliga situationer relevanta för arbetslivet,
- demonstrera kunskaper om språkliga och formella krav vid skrivande av akademiska arbeten inom svensk högskola,
- visa kännedom om svensk arbetsmarknad med betoning på arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt och svenska arbetsvillkor,
- definiera ett antal grundläggande begrepp relevanta för arbetsmarknaden,
- beskriva vissa grundläggande samhällförhållanden inom kursens område,
- diskutera kring något av samhällsförhållandena inom kursens område,
- visa förtrogenhet med villkor och förhållanden inom något yrkesområde i Sverige.
Kursinnehåll
Den samhällsvetenskapliga delen av kursen innehåller moment som arbetsmarknadens struktur, rörlighetsfrämjande åtgärder, sysselsättningsskapande åtgärder samt skyddslagstiftning i arbetslivet.
Den språkliga delen omfattar färdighetsövningar i svenskt uttal och grammatik. Egen textproduktion inriktas mot bl.a. redogörelser, rapporter, curriculum vitae och yrkesanalys. Dessutom diskuteras kunskapssyn, kunskapsbearbetning och arbetsformer vid svenska universitet och högskolor.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, studiebesök, seminarier samt basgruppsarbete. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Examination sker fortlöpande och genom aktivt deltagande i basgruppsarbete och seminarier. Kursen avslutas med skriftlig och muntlig tentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Den sökande skall ha annat modersmål än svenska samt grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige inkluderande godkända kunskaper i svenska (SvB/Sv 2B eller motsv, t ex godkänt TISUS) samt godkända kunskaper i engelska (Engelska A eller motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska språket och samhället, grundkurs
Swedish Language and Society
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 714G12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket - SVE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SVE   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-09-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2010-08-13