Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
ORD-kurs 2. Ortnamn, runor, dialekter. Runor , 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket - SVE
Ämnesområde
  Kurskod   714G11
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för skillnaden mellan tal och skrift (fonologi och ortografi)
- känna till de viktigaste teorierna kring runskriftens uppkomst
- redogöra för runskriftens spridning i tid och rum
- runtecknen i det äldre och yngre runalfabetet med deras vanligaste varianter
- tillämpa principerna för runtolkning
- sätta in runskrifter av olika slag i ett kulturhistoriskt sammanhang.
Kursinnehåll
Kursen omfattar studier av runorna som skriftsystem, dess ålder, ursprung och geografisk spridning. I ett första moment presenteras terminologi, språkvetenskapliga grundbegrepp, förhållandet mellan tal och skrift samt skriftens funktion i det förhistoriska samhället. Runskriftens historia belyses fortlöpande utifrån runskrifter av betydelse för runforskningen, med tyngdpunkt på det nordiska runstensmaterialet. Principerna för tolkning, datering m.m. lärs in med målet att deltagarna självständigt skall kunna tillämpa dem. Kunskaperna befästs genom praktiska övningar. Särskild vikt läggs vid runmonumentens kulturhistoriska kontext och geografiska fördelning samt inskrifterna som historiska källor.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna utgörs av föreläsningar/lektioner och självstudier av kurslitteraturen
Examination
Examinationen sker genom skriftlig tentamen.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
ORD-kurs 2. Ortnamn, runor, dialekter. Runor
ORD course 2. Place names, dialects, runes
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 714G11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket - SVE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SVE   HU