Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
ORD-kurs 1. Ortnamn, runor, dialekter. Ortnamn, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket - SVE
Ämnesområde
  Kurskod   714G10
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för huvudprinciperna för ortnamns bildning och funktion
- beskriva grunderna för klassificering av ortnamn (naturnamn, bebyggelsenamn etc.)
- redogöra för de viktigaste svenska ortnamnstyperna, deras geografiska spridning, förmodade ålder och betydelse
- självständigt tillämpa principerna för namntolkning (inom givna ramar)
- översiktligt belysa ett landskaps (en bygds) kulturhistoriska utveckling på grundval av ortnamnsskicket.
Kursinnehåll
Kursen omfattar studiet av ortnamn i ett nordiskt kulturlandskapsperspektiv under fortlöpande jämförelser med omvärlden. I ett första moment presenteras terminologi, nödvändiga språkvetenskapliga grundbegrepp, vissa språkhistoriskt betydelfulla ljudutvecklingar samt hjälpmedel av olika slag. De viktigaste typbildande ortnamnselementen (-hem, -inge, -stad - by osv.) studeras, liksom ett urval enskilda ortnamn, där tolkningarna är av metodiskt intresse eller viktiga från andra synpunkter. Principerna för ortnamnstolkning lärs in med målet att deltagarna självständigt skall kunna tillämpa dem. Kunskaperna befästs i övningar i analys av namnmiljöer i teori och praktik. Särskild vikt fästs vid ortnamnens förankring i ett föränderligt kulturlandskap.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom föreläsningar/lektioner och självständiga studier av kurslitteratur förekommer fältexkursioner till intressanta namnmiljöer i närområdet.
Examination
Hemtentamen

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
ORD-kurs 1. Ortnamn, runor, dialekter. Ortnamn
ORD-course 1. Place Names
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 714G10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket - SVE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SVE   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-09-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.