Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Retorik - att skriva, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket - SVE
Ämnesområde
  Kurskod   714G08
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- visa ett öppet och kritiskt förhållningssätt till skrivna texter av olika slag
- visa fördjupde färdigheter i att analysera skrivna texter med avseende på struktur, logiskt sammanhang, hållbarhet och övertygande/övertalande metoder
- demonstrera förmåga att praktiskt omsätta de analytiska färdigheterna vid arbete med egen skrift i olika kontexter.
Kursinnehåll
Kursen bygger på de retoriska grundbegreppen och på det faktum att retoriken idag även omfattar den skriftliga kommunikationen. I kursen övar den studerande sin förmåga att i skriftlig form föra fram budskap och övertyga samt att analysera olika typer av texter. Under kursen skrivs en rad olika texter för olika medier, både papperbundna och elektroniska.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier av kurslitteratur och arbete med övnings- och examinationsuppgifter ingår en fältstudie som en gruppuppgift. Schemalagda aktiviteter är föreläsningar och seminarier samt gruppövningar.
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt godkänd grundkurs i Retorik, 7,5 hp eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Retorik - att skriva, grundkurs
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 714G08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket - SVE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SVE   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-02-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.