Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Retorik - att skriva, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket - SVE
Ämnesområde
  Kurskod   714G08
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- visa ett öppet och kritiskt förhållningssätt till skrivna texter av olika slag
- visa fördjupde färdigheter i att analysera skrivna texter med avseende på struktur, logiskt sammanhang, hållbarhet och övertygande/övertalande metoder
- demonstrera förmåga att praktiskt omsätta de analytiska färdigheterna vid arbete med egen skrift i olika kontexter.
Kursinnehåll
Kursen bygger på de retoriska grundbegreppen och på det faktum att retoriken idag även omfattar den skriftliga kommunikationen. I kursen övar den studerande sin förmåga att i skriftlig form föra fram budskap och övertyga samt att analysera olika typer av texter. Under kursen skrivs en rad olika texter för olika medier, både papperbundna och elektroniska.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier av kurslitteratur och arbete med övnings- och examinationsuppgifter ingår en fältstudie som en gruppuppgift. Schemalagda aktiviteter är föreläsningar och seminarier samt gruppövningar.
Examination


Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt godkänd grundkurs i Retorik, 7,5 hp eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Retorik - att skriva, grundkurs
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 714G08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket - SVE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SVE   HU