Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Retorik - verktyg för retorisk analys, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket - SVE
Ämnesområde
  Kurskod   714G07
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- visa goda insikter om hur olika texters villkor och funktion påverkar deras form och vice versa
- analysera texter och bilder av varierande slag
Kursinnehåll
Kursen inriktas på förståelsen av hur och varför olika tal och texter fungerar som de gör. Det teoretiska och analyserande perspektivet kompletteras med övningar där teori omsätts i praktik. De verktyg som används är främst fördjupad retorisk analys och argumentationsanalys, men även andra former av text- och bildanalys ingår.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier av kurslitteratur och arbete med övnings- och examinationsuppgifter ingår schemalagda aktiviteter som föreläsningar och seminarier samt gruppövningar. Gruppövningar förekommer också utanför schemalagd tid.
Examination
Examinationen sker genom en hemtentamen och genom analysuppgifter.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt godkänd grundkurs i Retorik, 7,5 hp eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Retorik - verktyg för retorisk analys, grundkurs
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 714G07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket - SVE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SVE   HU