Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Nybörjarkurs i svenska för utbytesstudenter, nivå 2, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   714G06
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande
- ha fördjupade kunskaper och färdigheter i svenska språket,
- uppvisa fördjupade kunskaper om det svenska samhället,
- uppvisa ytterligare fördjupade basgrammatiska kunskaper samt ett vidgat ordförråd.
Kursinnehåll
Uttal och muntliga övningar
Kursen består av uppgifter och övningar med tyngdpunkt lagd på att kunna ställa frågor samt inleda, föra vidare och avsluta samtal.
Följande moment ingår:
- svenskans vokal- och konsonantsystem
- prosodi
- hörförståelse
- muntliga övningar i form av presentationer, dialoger och diskussioner.

Textkurs
Den studerandes läskunskaper tränas intensivt med hjälp av korta texter som behandlar det svenska samhället och den svenska kulturen.

Grammatik och skrivträning
Kursen behandlar grammatiska grundbegrepp och väsentlig terminologi.
Svenska språkets formlära och syntax studeras och övas. Korta skriftliga uppgifter och övningar ingår.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen genomföres i form av lektioner och gruppövningar, uttalsträning och hörförståelseövningar.

De olika kursmomenten är integrerade. Närvaro är obligatorisk. Självstudier är nödvändiga komplement till undervisningen.
Examination
Examination sker fortlöpande inom ramen för undervisningen samt vid slutet av kursen i form av en skriftlig och en muntlig tentamen.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kursen är avsedd för ERASMUS-studenter och andra avtalsstudenter som har förkunskaper i svenska motsvarande Intensiv nybörjarkurs i svenska, 5 p. eller Nybörjarkurs i svenska, nivå I, 5 p.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Nybörjarkurs i svenska för utbytesstudenter, nivå 2
Beginners' Course in Swedish for Exchange Students , Level II
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 714G06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   HU