Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska språket 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket - SVE
Ämnesområde Svenska - SV1
  Kurskod   714G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- demonstrera grundläggande kunskaper i forskningsmetodik och om lingvistiska forskningsfält,
- demonstrera fördjupade kunskaper inom ett ämnesrelevant område,
- självständigt genomföra en ämnesrelevant forskningsuppgift och redovisa densamma på ett korrekt språk i form av en vetenskaplig uppsats,
- granska en uppsats ur ett språkligt och vetenskapligt perspektiv.
Kursinnehåll
Kursen innehåller forskningsmetodik, en fördjupningskurs i svenska språket och utarbetandet av en uppsats.

Metoder för forskning i svenska språket, 7,5 hp, utgörs av en seminarieserie om mål, medel och metoder inom forskning i svenska språket. Olika ämnesområden behandlas. Förslag till ämne och metodisk litteratur för uppsatser diskuteras.

Fördjupningskurs i svenska språket, 7,5 hp, består av den undervisningskurs som ges den aktuella terminen. Exempel på ämnesområden inom vilka kurser kan ges är språkhistoria, språksociologi, textanalys och språkstruktur.

Uppsats, 15 hp, utgörs av ett självständigt utarbetande av en vetenskaplig uppsats. Ämnet för uppsatsen bestäms i samråd med kursansvarig lärare/handledare. I kursen ingår även att opponera på en uppsats.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier av kurslitteratur, arbete med examinationsuppgifter, inläsning av tidigare forskning inför uppsatsarbetet samt utarbetandet av uppsatsen ingår schemalagda aktiviteter i form av obligatoriska lektioner och seminarier, samt handledning.
Examination
De olika delkurserna examineras enligt följande:
Delkurs 1: Närvaro och aktivt deltagande i de obligatoriska seminarierna, muntliga och skriftliga redovisningar.

Delkurs 2: Närvaro och aktivt deltagande i de obligatoriska lektionerna och seminarierna. Skriftlig hemtentamen.

Delkurs 3: Färdigställande av en vetenskaplig uppsats. Opposition på en annan uppsats.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Svenska språket, grundkurs samt genomgången Svenska språket, fortsättningskurs med minst 22,5 hp godkända (inkluderande uppsatsen).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska språket 3, fördjupningskurs
Swedish 3, in-depth course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 714G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket - SVE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     SVE   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-04-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.