Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska språket 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket - SVE
Ämnesområde
  Kurskod   714G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande
- kunna redogöra för och exemplifiera elementa inom det svenska ljudsystemet,
- ha tillägnat sig kunskaper om svenska språkets historiska utveckling och om språken i Norden,
- ha översiktliga kunskaper om individens språkliga utveckling,
- ha förmåga att söka, värdera och presentera fakta om valda aspekter av det svenska språket och användningen av detsamma,
- kunna formulera ett vetenskapligt problem och producera en språkligt korrekt uppsats med vetenskapligt anslag, samt kunna granska en uppsats ur ett språkligt och vetenskapligt perspektiv.
Kursinnehåll
Kursen innehåller studier av språkutveckling, fonetik, språkhistoria, språk i Norden samt utarbetande av en uppsats.

Fonetik (4 hp) behandlar artikulatorisk fonetik och svenskans fonologi.

Språkhistoria (7 hp) innehåller orientering om språkhistorisk forskning, huvuddragen av svenskans utveckling från runsvensk tid till nutid, namnkunskap, ordbokskunskap och analys av äldre texter.

Språkutveckling (4 hp) omfattar studier av individens språkutveckling i fonologiskt, morfologiskt, grammatiskt, semantiskt, och pragmatiskt perspektiv, språk och läsning, läs- och skrivsvårigheter och andraspråksutveckling.

Språk i Norden (7 hp) behandlar språken i Norden och sätter in svenskan och svenska dialekter i ett nordiskt perspektiv.

Uppsats (8 hp) innehåller orientering om språkvetenskapliga forskningsmetoder, utarbetande av en individuell uppsats om ett språkvetenskapligt ämne samt redovisning och granskning av annan uppsats vid ett seminarium.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier av kurslitteratur, inläsning av tidigare forskning inför uppsatsarbetet samt utarbetandet av uppsatsen ingår grupparbeten utanför schemalagd tid. Schemalagda aktiviteter är föreläsningar/lektioner, seminarier och gruppövningar.
Examination
De olika delmomenten examineras enligt följande:
Fonetik: Salsskrivning
Språkhistoria: Hemskrivning
Språkutveckling: Hemskrivning
Språk i Norden: Muntlig och skriftlig redovisning i grupp
Uppsats: Individuellt utarbetad uppsats och granskning av annan uppsats.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kursen kräver genomgången Svenska språket 1 med minst 20 hp godkända.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska språket 2, fortsättningskurs
Swedish 2
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 714G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket - SVE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SVE   HU