Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad språkvetenskap, 60hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket
Ämnesområde Svenska - SV1
  Kurskod   714A02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- uppvisa god förtrogenhet med några språkvetenskapliga forskningsfält
- redogöra för centrala begrepp inom språk- och litteraturvetenskaplig och teori och metod
- med god förståelse kunna uppvisa och systematiskt integrera kunskaper i språk- och litteraturvetenskap
- söka aktuell forskning inom språkvetenskap
- tolka och kritiskt värdera aktuell forskning utifrån såväl gällande teoretiska och metodologiska ansatser som vedertagna normer för vetenskapliga skrivtraditioner
- kritiskt jämföra och tillämpa ett urval språkvetenskapliga metoder
- självständigt och med utvecklad analytisk och kritisk förmåga planera och genomföra en kvalificerad språkvetenskaplig studie
- använda relevant forskning för att utveckla och problematisera en egen forskningsbar frågeställning
- på ett vetenskapligt godtagbart sätt utvärdera och argumentera för egna val gällande teoretiska, metodologiska och forskningsetiska överväganden
-konsekvent visa förtrogenhet med vedertagen språkvetenskaplig skrivtradition med avseende på struktur samt citat- och källhantering
- genomföra en kritisk granskning av ett vetenskapligt arbete med avseende på både innehåll och form, samt leda en vetenskaplig diskussion om detsamma
- både i tal och skrift använda ett för vetenskapliga kontexter korrekt och till stilen lämpligt språk
Kursinnehåll
Delkurs1: Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Delkurs 2: Akademiskt skrivande på avancerad nivå, 7,5 hp
Delkurs 3: Tillämpad teori och metod, 7,5 hp
Delkurs 4: 7,5 hp
Delkurs 5: 7,5 hp
Delkurs 6: 7,5 hp
Delkurs 7: Magisteruppsats, 15 hp

Delkurs 1: Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
I delkursen behandlas ett urval av språk- och litteraturvetenskapliga teoretiska och metodologiska begrepp och perspektiv. Studenten söker efter aktuell forskning som representerar dessa, samt tolkar och utvärderar dem med utgångspunkt i hur de kan användas inom språk- och litteraturvetenskaplig forskning.

Delkurs 2: Akademiskt skrivande på avancerad nivå, 7,5 hp
Studenten utvecklar sitt vetenskapliga skrivande och kritiska förhållningssätt dels genom att analysera och diskutera konkreta exempel på akademiskt skrivande inom språk- och litteraturvetenskap och dels genom en egen skrivuppgift inom ett av dessa områden.

Delkurs 3: Tillämpad teori och metod, 7,5 hp
Studenten väljer i samråd med examinator någon eller några språkvetenskapliga teorier och metoder att fördjupa sig i.

Delkurserna 4, 5 och 6 utformas i samråd med examinator och instuderas på egen hand. De kan även väljas ur befintligt utbud av delkurser på avancerad nivå inom språkämnena vid LiU eller annat lärosäte.

Delkurs 7: Magisteruppsats, 15 hp
Utifrån en språkvetenskaplig frågeställning utför studenten en fördjupad, självständig forskningsuppgift. Till grund för arbetet ska ligga teori och metod med anknytning till arbetets forskningsområde. Resultatet presenteras skriftligt och försvaras vid ett seminarium där det också ingår att sammanfatta, analysera, bedöma och diskutera ett annat självständigt arbete än det egna.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna under kursen utgörs av seminarier, enskild handledning och självstudier.
Examination
Delkurserna examineras muntligt eller muntligt med skriftligt underlag, eller genom hemtentamen eller inlämningsuppgifter. Examinationen av det självständiga arbetet sker genom framläggning och försvar av det egna arbetet samt opposition på annans arbete.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på Svenska språket 1: Det moderna språksamhället, Svenska språket 2: Språksamhällets utveckling samt genomgången Svenska språket 3: Nordiska språk i ett modernt perspektiv med minst 20 hp godkända (inklusive uppsatskursen) eller motsvarande. Utöver detta krävs godkända kunskaper i engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad språkvetenskap
Master's Course in Swedish Language
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 714A02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-05-22 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2015-11-10