Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad språkvetenskap, 60hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket
Ämnesområde Svenska - SV1
  Kurskod   714A02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- använda relevanta teoretiska perspektiv på språkande och kommunikation och analysera resultaten av en egenhändigt genomförd empirisk undersökning
- författa vetenskapliga arbeten där väl valda språkvetenskapliga metoder besvarar en samhällsrelevant frågeställning och presentera dessa undersökning på ett språkligt korrekt sätt i enlighet med vedertagen akademisk praxis
- opponera på vetenskapliga arbeten och ge väl underbyggda synpunkter på kopplingen mellan teori, tidigare forskning, metod och resultat
- redogöra för fördjupade kunskaper om svenskans ställning i den europeiska språkgemenskapen
- redogöra för fördjupade kunskaper om litteraturteori och kulturteori
- redogöra för kopplingen mellan språk, språkande, kommunikation och samhälle
- diskutera och kritiskt förhålla sig till teoretiska perspektiv på tillämpad språk- och kommunikationsforskning med god precision och korrekt referenshantering
- diskutera och kritiskt förhålla sig till de centrala begreppen inom den antropologiska lingvistiken, där relevanta aspekter på språkande behandlas med god precision och korrekt referenshantering
- diskutera och kritiskt förhålla sig till de centrala begreppen inom skrivande och samtalande i arbetslivet, där relevanta aspekter på språkande behandlas med god precision och korrekt referenshantering.
Kursinnehåll
Kursen fördjupar och vidgar tidigare förvärvade kunskaper genom att introducera avancerade teoretiska perspektiv på språkande och kommunikation kopplat till tillämpad språkvetenskap. Under kursen skriver studenten en 15 hp-uppsats på avancerad nivå, där hen med hjälp av språkvetenskapliga metoder besvarar en språkligt relaterad frågeställning av relevans för det moderna språksamhällets utveckling. Inom kursen ingår också en kurs i forskningsmetodik på avancerad nivå som läses tillsammans med andra studenter på avancerad nivå inom institutionen. Vidare ingår en läskurs, där studenten får ta del av både teori och genomförda studier inom tillämpad språkvetenskap.

I kursen flätas studier av språkets formella och sociala aspekter samman till en helhetssyn på texter och språkande som står i samklang med modern språkforskning. Med texter och språkande avses både skrivna texter och samtal. Kursen behandlar språkets utveckling ur både formella och sociala perspektiv, samt de sociala och verksamhetsrelaterade förutsättningar som samspelar med språkandets uttryck.

De sex delkurser som tillsammans utgör kursen Tillämpad språkvetenskap 60 hp är:

Uppsatskurs (15 hp)
Delkursen innebär att en empirisk studie genomförs för att med hjälp av språkvetenskapliga frågeställningar besvara en frågeställning av relevans för det moderna språksamhället. I kursen ingår både att göra undersökningen och att författa en rapport om de resultat som framkommer. Denna rapport (uppsatsen) presenteras vid ett seminarium, där studenten också ger respons på en annan students rapport (opposition) såväl muntligt som skriftligt.

Tillämpad teori och metod (7,5 hp)
Denna delkurs samläses med övriga studenter inom avancerad nivå på institutionens språkavdelningar. Delkursen visar hur språkande med utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv (språkvetenskaplig teori, litteraturteori, kulturteori) kan undersökas inom den europeiska språkgemenskapen.

Akademiskt och professionellt skrivande (7,5 hp)
Denna delkurs samläses med övriga studenter inom avancerad nivå på institutionens avdelningar. Delkursen bygger vidare på tidigare behandlade perspektiv på akademiskt och professionellt skrivande i syfte att rusta studenten inför såväl kommande uppsatsarbete som yrkeslivets praktik.

Tillämpad språkvetenskap i teori och praktik (10 hp)
Delkursen möjliggör en fördjupning inom teorier kopplade till tillämpad språkvetenskap. Studenten får också ta del av olika studier genomförda av forskare inom och utanför institutionen där språkvetenskaplig teori och metod tillämpats på samhällsrelevanta frågeställningar till exempel inom hälso- och sjukvården, vid kritiska samhällshändelser samt inom utbildning och lärande i skola och arbetsliv.

Språkande i ett antropologiskt perspektiv (10 hp)
I samråd med examinator utformas en läskurs i skärningspunkten för begreppen språkande, antropologi och etnografi (linguistic ethnography). Delkursen möjliggör en fördjupning inom en forskningstradition med stor relevans för tillämpad språkvetenskap.

Skrivande och samtalande i arbetslivet (10 hp)
I samråd med examinator utformas en läskurs inom området skrivande och samtal i arbetslivet (professional discourse). Delkursen möjliggör en fördjupning inom en forskningstradition med stor relevans för tillämpad språkvetenskap.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen förutsätter att studenten både arbetar självständigt och deltar i de föreläsningar, seminarier och gruppövningar som schemaläggs, oavsett om de är lärarledda eller inte. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Delkurserna examineras enligt följande:

Uppsatskurs (15 hp):
Inlämning och presentation av uppsats baserad på empirisk undersökning samt opposition på annans uppsats.
Tillämpad teori och metod (7,5 hp):
Hemtentamen.
Akademiskt och professionellt skrivande (7,5 hp)
Inlämningsuppgifter.
Tillämpad språkvetenskap i teori och praktik (10 hp):
Hemtentamen, muntlig tentamen.
Språkande i ett antropologiskt perspektiv (10 hp):
Hemtentamen, muntlig tentamen.
Skrivande och samtalande i arbetslivet (10 hp):
Hemtentamen, muntlig tentamen.
Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på Svenska språket 1: Det moderna språksamhället, Svenska språket 2: Språksamhällets utveckling samt genomgången Svenska språket 3: Nordiska språk i ett modernt perspektiv med minst 20 hp godkända (inklusive uppsatskursen) eller motsvarande. Utöver detta krävs godkända kunskaper i engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500 p/datorbaserat mind 173 p/internetbaserat minst 61 p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad språkvetenskap
Master's Course in Swedish Language
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 714A02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-05-22 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.