Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska språket 4, avancerad kurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket - SVE
Ämnesområde
  Kurskod   714A01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för de moderna europeiska språkens och den moderna europeiska litteraturens framväxt
- visa fördjupande kunskaper inom ett ämnesrelevant område
- genomföra en forskningsuppgift och på ett korrekt och vetenskapligt språk redovisa den i en uppsats med tydlig vetenskaplig grund.
Kursinnehåll
Innehåll i delkurserna
Delkurs 1. Språk och kultur i Europa, 7,5 hp.
Kursen innehåller en jämförande och historisk översikt över de moderna europeiska språkens och den moderna europeiska litteraturens framväxt, inbördes förhållande och särart. Språkliga företeelsers samband med kulturella och sociala kontexter betonas, liksom aktuell teoribildning och metodologi inom området.

Delkurs 2. Fördjupningskurs i svenska språket, 7,5 hp.
Delkursen består av den undervisningskurs som ges den aktuella terminen. Exempel på ämnesområden inom vilka kurser kan ges är språkhistoria, språksociologi, textanalys och språkstruktur.

Delkurs 3. Uppsats, 15 hp.
Kursen består av ett självständigt genomförande av en forskningsuppgift som på ett korrekt och vetenskapligt språk redovisas i en uppsats med tydlig vetenskaplig grund och inriktning. Uppsatsens sammanfattning ska skrivas på engelska. I kursen ingår även opposition på en annan uppsats.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier av kurslitteratur, arbete med examinationsuppgifter, inläsning av tidigare forskning inför uppsatsarbetet samt utarbetandet av uppsatsen ingår schemalagda aktiviteter i form av föreläsningar, lektioner, seminarier och handledning.
Examination
Delkurs 1: Skriftlig hemtentamen.

Delkurs 2: Närvaro och aktivt deltagande i de obligatoriska seminarierna. Skriftlig hemtentamen.

Delkurs 3: Färdigställande av en vetenskaplig uppsats. Opposition på en annan uppsats.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen kräv godkänd Svenska språket 1 och 2 samt genomgången Svenska språket 3 med minst 22,5 hp godkända (inkluderande uppsatsen).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska språket 4, avancerad kurs
Swedish Language 4
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 714A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket - SVE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     SVE   HU