Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska - baskurs i språkfärdighet, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska
Ämnesområde Spanska - SP1
  Kurskod   713G49
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- identifiera grundläggande skillnader mellan spanskt och svenskt uttal samt kunna tillämpa spanska uttalsregler,
- behärska grundläggande grammatiska begrepp,
- uttrycka sig muntligt och skriftligt om kända och vardagsnära ämnen på ett grammatiskt korrekt sätt på spanska,
- förstå det huvudsakliga innehållet I autentiska texter och ljudinspelningar på basnivå på spanska,
- redogöra muntligt och skriftligt för det huvudsakliga innehållet i autentiska texter och ljudinspelningar på basnivå på spanska.
Kursinnehåll
Övningar i att förstå talad och skriven spanska samt träning i egen muntlig och skriftlig produktion. Översiktlig genomgång av den spanska grammatiken samt av grundbegrepp i allmän och spansk fonetik. Träning i korrekt spansk ljudbildning och intonation.
Undervisning/Arbetsformer
Schemalagda aktiviteter innebär föreläsningar, seminarier och övningar. Studenterna förväntas delta aktivt, både i diskussioner och i skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter i samband med undervisningen. Utöver detta förväntas den studerande utöva självstudier.
Examination
Skriftlig examination genom salstentamen i slutet av kursen samt löpande examination genom obligatoriska uppgifter i form av muntlig och skriftlig framställning samt hörförståelse. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Spanska B-språk C eller Spanska steg 3 eller Spanska 3. Områdeskurser enligt områdesbehörighet 2. Dispens ges för Engelska B
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska - baskurs i språkfärdighet
Spanish – Foundation course in language proficiency
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 713G49      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-09-30 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.