Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
España y Latinoamérica a través de su cine, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska
Ämnesområde Spanska - SP1
  Kurskod   713G48
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på spanska kunna:
- muntligt som skriftligt analysera spanskspråkiga filmer ur ett historiskt och sociokulturellt perspektiv
- diskutera frågor som rör kulturmöten, genus och etnicitet i den spanskspråkiga världen
- redogöra för grundläggande filmvetenskapliga begrepp.
Kursinnehåll
Kursen bygger på filmer som utgångspunkt för diskussioner om sociala och kulturella aspekter inom olika spansktalande länder. Den vänder sig till deltagare som främst vill träna sina muntliga och skriftliga färdigheter, samt öka sina kunskaper om den spansktalande världen genom enkla filmanalyser.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av seminarier, självstudier, filmvisning och inlämningsuppgifter. Arbetssättet är processinriktat och kräver aktivt deltagande vid lektionstillfällena. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Spanska
Examination
Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning samt aktivt deltagande vid obligatoriska undervisningstillfällen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Områdesbehörighet 2 (Aktuellt språk Steg 3 och En B). Dispens ges för En B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
España y Latinoamérica a través de su cine
Spain and Latinamerica through their cinema
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 713G48      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-06-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.