Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska 2 - Uppsatsskrivning, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska
Ämnesområde Spanska - SP1
  Kurskod   713G47
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- formulera relevanta problemställningar som grund för en enklare vetenskaplig undersökning,
- genomföra en enklare undersökning och skriva en mindre uppsats av vetenskaplig karaktär på huvudsakligen korrekt spanska,
- korrekt använda sig av citat och referenser utifrån något av de gängse system som finns inom humaniora,
- arbeta självständigt och tillämpa ett kritiskt arbets- och förhållningssätt.
Kursinnehåll
I kursen studeras grundläggande metod för uppsatsskrivande samt genomförande av ett självständigt arbete.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformer är lärstödjande seminarier samt självständiga studier. Undervisningsspråk: Spanska
Examination
Kursen examineras genom uppsatsseminarium med handledaren. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Spanska, grundkurs, 30 hp - med minst 15 hp godkända (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska 2 - Uppsatsskrivning
Spanish 2, Essay Writing
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 713G47      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-10-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.