Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska 2 - Språkstudier, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska
Ämnesområde Spanska - SP1
  Kurskod   713G46
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på spanska kunna:
- återge relevant information från olika varianter av talad spanska även med viss regional färgning,
- definiera och använda grundläggande lingvistisk terminologi,
- översätta svensk text till idiomatisk och språkligt korrekt spanska
- redogöra för spanska språkets historia och utveckling, även relaterat till närbesläktade språk,
- kommunicera på spanska anpassat till olika syften, mottagare och sociala sammanhang,
- analysera äldre spanska texter med hänsyn till det språkliga innehållet.
Kursinnehåll
Språkstudier innebär fördjupade studier i spansk grammatik med tillämpningsövningar och översättning. Spansk språkvetenskap introduceras genom en översiktlig framställning av det spanska språkets historia i och utanför Spanien samt en genomgång av grundläggande språkvetenskapliga termer ur ett förenat teoretiskt, praktiskt och didaktiskt perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformer är föreläsningar, seminarier och övningar samt självständiga studier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Spanska.
Examination
Kursen examineras genom salstentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Spanska, grundkurs, 30 hp - med minst 15 hp godkända (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska 2 - Språkstudier
Spanish 2, Spanish Grammar and Linguistics
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 713G46      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-10-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.