Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska 2 - Litteraturstudier , 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska
Ämnesområde Spanska - SP1
  Kurskod   713G45
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på spanska kunna:
- muntligt som skriftligt diskutera spanskspråkig litteratur från olika epoker samt kultur-och samhällsförhållanden i spanskspråkiga länder,
- diskutera och analysera texter med hjälp av grundläggande litteraturvetenskapliga analysverktyg,
- redogöra för specifika drag i den spanskspråkiga litteraturen i förhållande till olika litterära och kulturella strömningar från 1500-talet och framåt,
- analysera äldre spanska texter med hänsyn till det litterära innehållet.
Kursinnehåll
Litteraturstudier innehåller studium av specifika drag i den spanskspråkiga litteraturen i förhållande till olika litterära och kulturella strömningar från 1500-talet och framåt. Texterna studeras från såväl litterär, kulturell som språklig synpunkt. De olika texterna diskuteras och analyseras med hjälp av grundläggande litteraturvetenskapliga analysverktyg och i förhållande till olika litterära strömningar.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformer är föreläsningar, lektioner, lärstödjande seminarier, litteraturstudier och övningar samt självständiga studier. Undervisningsspråk: Spanska
Examination
Kursen examineras genom muntliga som skriftliga redovisningar, hemtentamen eller muntlig redovisning med skriftligt underlag. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Spanska, grundkurs, 30 hp - med minst 15 hp godkända (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska 2 - Litteraturstudier
Spanish 2, Spanish-Language Fiction and History of Literature
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 713G45      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-10-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.