Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska: Spanska inför Erasmus-utbyte, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska
Ämnesområde Spanska - SP1
  Kurskod   713G43
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- utifrån ett kontrastivt perspektiv identifiera och diskutera aktuella samhällsfrågor i den spansktalande världen,
- i tal och skrift beskriva och analysera den egna situationen som blivande utbytesstudent vid ett spansktalande universitet,
- på spanska diskutera språkliga och kulturella möten utifrån ett interkulturellt perspektiv.
Kursinnehåll
I kursen behandlas olika aktuella teman relaterade till det spanska samhället och studiefrågor utifrån ett interkulturellt perspektiv. En viktig del utgörs av organiserade diskussionsmöten där utbyten av språkliga och kulturella erfarenheter står i centrum.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen organiseras i seminarieform bestående av dialogföreläsningar och diskussioner. I kursen används även en internetbaserad lärplattform för reflektion och kommunikation mellan kurstillfällena. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier som tar avstamp i lästa texter och på förhand givna reflektionsfrågor samt genom skriftlig och muntlig redovisning av ett eget valt fördjupningsarbete relevant för kursens innehåll. Detaljerad information om examinationen återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Spanska steg 3/Spanska 3. Områdeskurser enligt Områdesbehörighet 2. Dispens ges för Engelska B
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska: Spanska inför Erasmus-utbyte
Spanish before Erasmus
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 713G43      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-04-30 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.