Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska: Suecia y los suecos en español, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska
Ämnesområde Spanska - SP1
  Kurskod   713G42
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på spanska kunna:
- uppvisa grundläggande kunskaper om svenska kulturtraditioner, svenska samhällstrukturer och svenskt vardagsliv,
- identifiera och problematisera kulturella likheter och skillnader mellan spansk och/eller latinamerikansk kultur och svensk kultur,
- demonstrera grundläggande kunskaper inom utvalda områden av svensk kultur såsom konst och litteratur,
- analysera och diskutera aktuella samhällsfrågor i Sverige.
Kursinnehåll
Inledningsvis studeras Sverige utifrån ett samhällshistoriskt perspektiv och sedan diskuteras aktuella, viktiga samhällsfrågor i dagens Sverige. Studenterna reflekterar över och jämför sina erfarenheter från den egna kulturen med den svenska.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier och diskussioner. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier. Kursen kan också innehålla ett eller flera studiebesök. Kursen genomförs på spanska.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier som tar avstamp i lästa texter och på förhand givna reflektionsfrågor samt genom skriftlig och muntlig redovisning av ett eget valt fördjupningsarbete relevant för kursens innehåll. Detaljerad information om examinationen återfinns i studiehandledningen

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Spanska steg 5/Spanska 5 eller motsvarande. Dispens ges för Englska B och Svenska B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska: Suecia y los suecos en español
Sweden and the Swedes in Spanish
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 713G42      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-09-20 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.