Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Madrid, ayer y hoy, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska
Ämnesområde Spanska - SP1
  Kurskod   713G41
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- demonstrera god insyn i de generalla dragen i Madrids historiska utveckling,
- redogöra för centrala aspekter i nutida samhällsförhållanden och aktuella samhällsfrågor i Madrid (Spanien)
- analysera och diskutera hur Madrid avspeglas i kulturella uttryck såsom film, musik, och konst,
- uttrycka sig sammanhängande och med ett adekvat ordförråd i tal och skrift på spanska om kursens ämnen.
Kursinnehåll
I kursen studeras Madrid ur ett allsidigt perspektiv och behandlar historia, samhällsförhållanden, kulturella aspekter och aktuella frågor i Madrid.

Kursen kan utgöra en delkurs i Spanska 1.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, grupparbeten samt muntliga konversations-övningar som tar avstamp i läsning av olika texter rörande kursinnehållet. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier.

I kursen ingår en studieresa, alternativt en virtuell resa, till Madrid.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier som behandlar lästa texter och på förhand givna diskussionsfrågor samt genom skriftlig och muntlig redovisning av ett projektarbete med anknytning till studieresan eller den virtuella resan. Detaljerad information om examinationen återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Spanska B-språk C eller Spanska steg 3 eller Spanska 3. Områdeskurser enligt områdesbehörighet 2. Dispens ges för Engelska B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Madrid, ayer y hoy
Madrid, Yesterday and Today
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 713G41      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-09-20 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.