Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Modern text och skriftlig produktion på spanska, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska
Ämnesområde Spanska - SP1
  Kurskod   713G39
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- på spanska läsa olika typer av texter med innehåll av variderad svårighetsgrad och återge det huvudsakliga innehållet i dessa
- på en grundläggande nivå redogöra för spanskspråkig, främst spansk litteratur
- analysera och diskutera litteratur på spanska utifrån språkliga, litterära och kulturella aspekter
- formulera sig begripligt i skrift på spanska både om vardagliga och mera komplicerade ämnen.
Kursinnehåll
Läsning, diskussion och analys av samtida litterär text från såväl litterär, kulturell som språklig synpunkt. Grundläggande litteraturvetenskapliga termer gås igenom och tillämpas i samband med litteraturläsningen. Genom skriftliga övningar tränas egen skriftlig produktion på spanska.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformer är föreläsningar, lärstödjande seminarier, grupparbeten samt självstudier.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, muntlig och skriftlig redovisning. Examination sker individuellt. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Spanska 3/Spanska steg 3, områdeskurser enligt områdesbehörighet 2 och EnB. Dispens ges för EnB.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Modern text och skriftlig produktion på spanska
Modern Text and Written Production in Spanish
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2012-00556   Kurskod: 713G39      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-11-09 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2014-01-20