Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska: Madrid - historia och konst, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska
Ämnesområde Spanska - SP1
  Kurskod   713G38
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för centrala aspekter i samhällsutvecklingen av Spaniens huvudstad Madrid
- redogöra på ett översiktligt sätt spansk konst och kulturhistoria
- uttrycka sig i tal och skrift om konst och kulturhistoria på spanska.
Kursinnehåll
Kursen behandlar den aktuella samhällsutvecklingen med särskild fokus på Madrid. I kursen ingår en studieresa alternativt en virtuell resa till Madrid med studiebesök på/temastudier om historiska platser, museer och universitet. Under kursen genomförs ett projekt som redovisas vid ett uppföljningsseminarium.
Kursen kan utgöra en delkurs i Spanska 1.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av förberedande föreläsningar och seminarier, en studieresa till Madrid alternativt temastudier om Madrid samt ett avslutande projektarbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i undervisningen samt skriftlig och muntlig redovisning av ett projektarbete med anknytning till studieresan/temastudierna. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Områdesbehörighet 2 (Aktuellt språk steg 3 och En B). Dispens ges för En B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska: Madrid - historia och konst
Spanish: Madrid - History and Art
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 713G38      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.