Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska språket - grammatik, fonetik och uttal, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska
Ämnesområde Spanska - SP1
  Kurskod   713G37
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- använda grammatiska och fonetiska grundbegrepp i spanska
- tillämpa grammatiska kunskaper i egen skriftlig produktion på spanska
- uttrycka sig sammanhängande i tal på spanska både om vardagliga och mera komplicerade ämnen utan grammatik- och uttalsfel som hindrar förståelsen
- redogöra för systematiska grammatiska och fonologiska skillnader och likheter mellan spanska och svenska.
Kursinnehåll
I kursen görs en repetition av grammatiska grundbegrepp samt en systematisk genomgång av spansk grammatik med tillämpningsövningar och översättning. Ordförråd och språkliga strukturer övas kontinuerligt i tal och skrift. Fonetiska grundbegrepp och fonetisk terminologi introduceras och en systematisk genomgång av och träning på spanskans ljudsystem och intonationsmönster genomförs. Genom skriftliga övningar tränas egen skriftlig produktion på spanska.
Kursen kan utgöra en delkurs i Spanska 1.
Undervisning/Arbetsformer
Lärstödjande seminarier, lektioner, föreläsningar, grupparbeten och uttalsövningar. Utöver detta ska den studerande ägna sig åt självstudier.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig salstentamen och muntlig tentamen. Examination sker individuellt. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Områdesbehörighet 2 (Aktuellt språk Steg 3 och En B). Dispens ges för En B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska språket - grammatik, fonetik och uttal
Spanish Language - Grammar, Phonetics and Pronunciation
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 713G37      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-08-19 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.